Abundance of Yiyuanti Qi 36’ (audio)

Abundance of Yiyuanti Qi – one of very important conditions for developing consciousness potential. The sounds in practice are: “yin”, “yin tian he jing qi ju e kun lun”, ” jing ju kun lun”.

Scroll to Top